The Tanzania photos

As a final entry of this Ultramagic Experience we want to share with you three albums with the best photos, so you can see everything we lived.

Soon more adventures and blog improvements to make it easier to follow. Thank you!

Català

Com a última entrada per a aquesta Ultramagic Experience, volem compartir amb vosaltres tres àlbums amb les millors fotos, de manera que pogueu veure tot el què vam viure.

Aviat noves aventures i millores al blog per fer-lo més fàcil de seguir. Moltes gràcies!

Castellano

Como última entrada para esta Ultramagic Experience, queremos compartir  con vosotros tres álbumes con las mejores fotos, de manera que podáis ver todo lo que vivimos.

Pronto nuevas aventuras y mejoras en el blog para hacerlo más fácil de seguir. Muchas gracias!

Collection: http://www.flickr.com/photos/ultramagic/collections/72157628419407443/

ASTURIAS BALLOON RECOVERY

We left Arusha Sunday early morning in a hired bus with some of the porters and the mountain guide. After collecting some more porters in the way, we arrived to the Londorosso Gate.

All the cylinders, bags, fan and other stuff was weighed and we were required for 4 additional porters. So in total we were 2 to fly, 17 porters, the guide and guide aide.

With the bus, still we could do some more kilometers, but at 1:30 p.m. we started to walk. Till 6:30 p.m. We were quite tired as we camped in Moir Camp at 4.175 m altitude. The night was cold and we were not much prepared, so not much sleeping.

Next day morning we followed the way to Pofu Camp. Again climbing some more meters up to 4400 m and up and down. In the map it seemed closer, but it took us about 6.5 hours to reach the balloon. We were tired, but happy to find the balloon complete.

We had in mind that if we could do an afternoon flight, we should do. Thinking to TO with enough gas to go until sunset, we thought should be safe. The wind forecast was from East at 7000 m and with a good speed, so we prepared the balloon to be ready at 3:00 p.m. just in case.

The sky was covered at 4500 m but with some clearances from time to time and completely covered below 3000 m. We knew anyway that this clouds never reach the ground out of the mountain.

The wind was not strong and even with some calms, so we decided after briefing al the porters and guide to start inflation. It was not easy because it was in a slope and the balloon was difficult to stay . Also no rocks where to attach a rope, but as we were many people, we could inflate and TO.

Unfortunately there were 2 empty oxygen cylinders and just one full to be used to breath both. So we could not put oxygen at the pilot light and we were to be careful when climbing too high, not to loose the pilot lights.

The only idea was to remove the balloon from the mountain, because we had not much extra gas, so we went directly to 7000 m. After crossing the clouds, then appeared the summit of Kilimanjaro. We were very happy to see it and also because at altitude the forecast was good.

After taking pictures and looking the wonderful landscape we were out of the mountain and started descent.

Near the ground was gusty and the control of the balloon was not easy. So we decided to land as soon as possible also because the wind near ground was taking us again at the forest.

Unfortunately the only field available was a wheat field, but we decided anyway to land. In a short time came Rico Groenewald, the  Manager of the Mountainside Farm, a farm of 24.000 acres with different crops, and we explained the situation. We were very well received and after putting the balloon on a tractor, we were invited to his house to take a shower and wait for the retrieve to come.

At 2:00 p.m. we were at the hotel in Arusha all very happy to have accomplished the objective.

Català

Sortim d’hora d’Arusha diumenge al matí en un autobús contractat, amb alguns dels portadors i el guia de muntanya. Després de recollir alguns portejadors més en el camí, arribem a Londorosso Gate.

Tots els cilindres, bosses, ventilador i altres coses era molt pesat i varem demanar 4 portejadors més. Així que en total érem dos per volar, 17 carregadors, el guia i l’ajudant del guia.

Amb l’autobús, encara podem fer uns quilòmetres més, però a les 1:30 pm comencem a caminar. A les 6:30 pm estàvem molt cansats i varem acampar a Moir, a 4175 m d’altitud. La nit era freda i no estàvem massa preparats, així que no dormirem gaire.

L’endemà al matí seguim el camí cap al Campament Pofu. Una vegada més pujant una mica més fins als 4400 metres, i cap amunt i cap avall. Al mapa semblava estar més a prop, però varem tardar al voltant de 6,5 hores per arribar fins al globus. Estàvem cansats, però contents de trobar el globus complet.

Vam tenir en compte que si es pogués fer un vol de la tarda, l’hauríem de fer. Pensàrem si teníem prou gas per enlairar-nos i marxar fins al capverspre, pensem que hauria de ser segur. La previsió de vent era de l’Est a 7000 metres i amb una bona velocitat, de manera que varem preparar el globus per estar a punt a les 3:00 pm per si de cas.

El cel estava tapat a 4500 m, però amb algunes clarianes de tant en tant i completament tapat per sota de 3000 m. De tota manera sabíem que aquests núvols mai arriben al terra fora de la muntanya.

El vent no era fort i fins i tot en algunes ocasions era calmat, de manera que varem decidir, després d’informar els portadors i al guia, començar a inflar el globus. No va ser fàcil perquè estava en un pendent i era difícil que el globus es mantingués. També hi havia roques on hi varem col·locar una corda, però com que hi havia molta gent, es va poder inflar i enlairar.

Lamentablement hi havia dues bombones d’oxigen buides i només una completa, que s’utilitza per a la respiració de tots dos. Per tant, no podia posar oxigen a la flama pilot i havíem de tenir en compte de no pujar massa alt, per no perdre la flama pilot.

L’única idea era treure el globus de la muntanya, perquè no teníem gaire gas extra més, així que varem anar directament als 7000 m. Després de travessar els núvols, va aparèixer el cim del Kilimanjaro. Estàvem molt contents de veure-ho i també perquè en aquella altura el pronòstic era bo.

Després de fer fotos i mirar el paisatge meravellós varem marxar fora de la muntanya i començàrem a baixar.

A prop del terra hi havia ratxes de vent i el control del globus no va ser fàcil. Així que varem decidir aterrar tan aviat com fos possible, també perquè el vent d’allà ens portava de nou cap al bosc.

Desafortunadament l’únic camp disponible per aterrar era un camp de blat, però es va decidir aterrar-hi de totes maneres. En poc temps va arribar Groenewald Rico, el director de la Mountainside Farm, una finca de 24.000 hectàrees amb diferents cultius, varem explicar la situació. Vam ser molt ben rebuts i després de posar el globus en un tractor, ens van convidar a casa a prendre una dutxa i esperar que ens vinguessin a buscar.

A les 2:00 pm estàvem a l’hotel ‘dArusha tots molt contents d’haver aconseguit l’objectiu.

 

Español

Salimos temprano de Arusha el domingo por la mañana en un autobús contratado, con algunos de los porteadores y el guía de montaña. Después de recoger algunos porteadores más por el camino, llegamos a Londorosso Gate.

Todos las botellas, bolsas, ventiladores y otras cosas era muy pesado y solicitamos 4 porteadores más. Así que en total eramos dos para volar, 17 porteadores, el guía y el ayudante del guía.

Con el autobús aún pudimos hacer unos kilómetros más, pero a les 1.30 pm comenzamos a andar. A las 6.30pm estábamos muy cansados y acampamos en Moir, a 4175m de altura. La noche fue fría y no estamos muy preparados, así que no dormimos mucho.

La mañana siguiente seguimos el camino hacia el campamento Pofu. Una vez más subiendo un poco más hasta los 4400 metros, y hacia arriba y hacia a bajo. En el mapa parecía estar más cerca, pero tardamos alrededor de 6,5 horas para llegar hasta el globo. Estábamos cansados, pero contentos de haber encontrado el globo completo.

Pensamos que si se podía hacer un vuelo por la tarde, lo haríamos. Si teníamos suficiente gas para despegar y marchar hasta el anochecer, pensamos que sería seguro. La previsión de viento era de Este a 7000m y con una buena velocidad, de manera que preparamos el globo para estar a punto a les 3.00pm por si a caso.

El cielo estaba tapado a 4500m, pero con algunos claros de vez en cuando y completamente tapado por debajo de 3000m. De todas formas sabíamos que estas nubes nunca llegan al suelo fuera de la montaña.

El viento no era fuerte y en algunas ocasiones era calmado, de manera que decidimos, tras informar a los porteadores y al guía, empezar a inflar el globo. No fue facil porque estaba en una pendiente y era dificil que el globo se mantuviese. También había rocas donde colocamos cuerdas, pero como eramos mucha gente, se pudo inflay y despegar.

Lamentablemente había dos bombonas de oxígeno vacías y solo una completa, que se utilizaba para la respiración de los dos. Con lo cual, no podía poner oxígeno a la llama piloto y teníamos que tener en cuenta de no subir demasiado alto, para no perder la llama piloto.

La única idea era sacar el globo de la montaña, porque no teníamos demasiado gas extra, así que bajamos directamente a 7000m. Después de cruzar las nubes, apareció la cima del Kilimanjaro. Estábamos muy contentos de verlo y también porque en aquella altura el pronóstico era bueno.

Después de hacer fotos y mirar el paisaje maravilloso, nos apartamos de la montaña y empezamos a bajar.

Cerca del suelo había rachas de viento y el control del globo no fue fácil. Así que decidimos aterrizar tan pronto como fuera posible, también porque el viento de la zona nos llevaba otra vez hacia el bosque.

Desafortunadamente el campo disponible para aterrizar era un campo de trigo, pero decidimos aterrizar de todas formas. En poco tiempo llegó Groenewald Rico, el director de la Mountainside Farm, una finca de 24.000 acres con diferentes cultivos, y le explicamos la situación. Fuimos muy bien recibidos y después de poner el globo en un tractor, nos invitaron a su casa para tomar una ducha y esperar a que nos viniésen a buscar.

A las 2.00pm estábamos en el hotel de Arusha todos muy contentos de haber logrado nuestro objetivo.

 

 

 

 

ASTURIAS BALLOON RECOVERED

The balloon from Asturias has been recovered. An afternoon flight in the Kilimanjaro taking off at more than 4000 m, has permitted to recover the balloon from the mountain.

Tomorrow we will explain more and add some pictures. Today we are too tired.

Català

Hem recuperat el globus d’Astúries. Un vol a la tarda, enlairant-nos des de més de 4000 m, ens ha permès recuperar-lo de la muntanya.

Demà ho explicarem millor i afegirem alguna foto. Avui estem massa cansats.

Español

Hemos recuperado el globo de Asturias. Un vuelo por la tarde, despegando a más de 4000 m, nos ha permitido recuperarlo de la montaña.

Mañana lo explicaremos mejor y añadiremos alguna foto. Hoy estamos demasiado cansados.

LAST DAILY CHRONICLE, BUT LATER MORE PICTURES TO BE UPLOADED

This is the last daily post , because the ULTRAMAGIC BALLOON EXPERIENCE is ended and also we will not have the satellite Immarsat anthenna which allows us to send the post daily from everywhere.

Here I want to thank all the teams their behaviour, because being a quite big group it worked very well. Of course there are small things to improve, but I think all can be satisfied.

With more than 60 FAI medals, including World, European and WAG Championships of the participant pilots, it was a good challenge for all, to do this trip.

Monday we go to try retrieve the Asturias balloon from the mountain and when we will be at the hotel having a beer, we will try to  write something for the  blog.

Anyway,  it will be posted more photos as this is just a very small part of the pictures taken. For sure there are very good one’s and we hope we can share them with the readers of the blog.

To finish we also want to thank some different persons who helped this Experience went well :

Mr. Ezekiel Dembe

Mr. James Mkwawa

Mr. Michael Noll and  Mr. Martin Wegner

Mr. Hamisi

Mr. Greame Huston

Mr. Eduard Cortés

Of course I forget a lot of persons, but I cannot put all of them.

Thanks also to follow the blog. Sorry, but no pictures today as we are writing in the morning.

Català

Aquest és l’últim missatge diari, perquè l’Ultramagic Ballon Experience ha acabat i no tindrem el satèl·lit Immarsat que és el que ens permet enviar cada dia els missatges.

Vull agrair a tots els equips el seu comportament, perquè era un grup bastant gran però ha funcionat força bé. Per descomptat que hi ha petites coses per millorar, però crec que tots podem estar satisfets.

Amb més de 60 medalles de FAI, incloent el Campionat del Món, l’Europeu i el de WAG dels pilots participants, ha sigut un bon desafiament per a tots fer aquest viatge.

Dilluns anirem a intentar recuperar el globus d’Astúries de la muntanya, i quan estiguem a l’hotel prenent una cervesa intentarem escriure alguna cosa pel blog.

De tota manera, es publicaran més fotos ja que les que aquí hi ha són una part molt petita de les fotografies preses. Per descomptat que n’hi ha de molt bones i esperem poder compartir-les amb els lectors del blog.

Per acabar, també vull agrair a algunes persones  que ens han ajudat perquè aquesta experiència anés bé:

Sr. Ezekiel Dembe

Sr. James Mkwawa

Sr. Michael Noll and  Mr. Martin Wegner

Sr. Eduard Cortés

Per descomptat que estic oblidant moltes persones, però no puc nombrar-les a totes.

Gràcies a tots per seguir el blog. Lamentem no tenir fotografies avui, ja que estem escrivint de bon matí.

Español

Éste es el ultimo mensaje diario, porque la Ultramagic Ballon Experience ha terminado y no tendremos el satélite Immarsat que nos permite enviar cada día los mensajes.

Quiero agradecer a totdos los equipos su comportamiento, porque era un grupo bastante grande y ha funcionado muy bien. Evidentement hay pequeñas cosas a mejorar, pero creo que podemos estar todos muy satisfechos.

Con más de 60 medallas de Fai, incluyendo Campeonato del Mundo, el Europeo i el de WAG de los pilotos participantes, ha sido un desafío para todos hacer éste viaje.

El lunes iremos a intentar recuperar el globo de Astúrias de la montaña, y cuando estemos de nuevo en el hotel tomando una cerveza intentaremos escribir alguna cosa para el blog.

De todas formas, se publicarán más fotos puesto que las que hay aquí son una parte muy pequeña de las fotos tomadas. Por descontado que hay fotos muy buenas y esperamos poder compartirlas con los lectores del blog.

Para temirnar, también quiero agradecer a algunas personas que nos han ayudado para que ésta experiencia fuera bien:

Sr. Ezekiel Dembe

Sr. James Mkwawa

Sr. Michael Noll and  Mr. Martin Wegner

Sr. Eduard Cortés

Sin duda estoy me estoy dejando muchas personas, pero no las puedo nombrar a todas.

Gracias a todos por seguir el blog. Sentimos no publicar ninguna foto, puesto que estamos escribiendo por la mañana.

ANOTHER INTERESTING FLIGHT OVER TARANGIRE

Madrid-Asturias rescue

This morning, again another early wake up to reach the Take Off place at 6 and be ready to fly at 6:45.

It was a little windy, so we did another briefing at the launch site and launched a helium balloon to see speed and direction.

It gave 270 near ground and 310-320 higher and a nice speed. So we all could inflate and take off. It has been a flight completely different from the day before, but again marvellous for the landscape. Today we could not see so many animals in this direction after the river, but still a very interesting flight over buffaloes, zebras or elephants. The direction to the west was more unknown because not much roads, but the speed of around 20 Km/h we were having it was enough to reach a good area. We were not sure to cross a lake all the balloons, so we decided to land in a country road that was N-S, where most of us could land.

The trucks could not pass because there was a sand river too difficult to cross, so we had to carry all balloons over the roof of the 4×4 and the 2 pick-ups.

During this afternoon the teams emptied the tanks and packed the balloons, so they were ready to be shipped back.

We did a photo of all the group which we think it’s missing Juan Cobos that all appreciate and all would like he had come.

It still remained some time to do another game drive. We will not be tired to say it is a very nice park with lots of animals and also lots of baobab trees. Their famous sunsets are one of the best you can see anywhere in the world.

Català

Aquest matí ens hem tornat a llevar d’hora per arribar el punt d’enlairament a les 06:00 i estar a punt per volar a les 06:45h.

Feia una mica de vent, així que ens hem reunit abans, al lloc d’enlairament, i hem llençat un globus d’heli per veure la velocitat i direcció del vent.

Ha resultat 270 a prop del terra i 310-320 més amunt, amb una bona velocitat. Podíem inflar i enlairar-nos. Ha estat un vol completament diferent al d’ahir, però meravellós pel paisatge. Avui no hem pogut veure molts animals en aquesta direcció després del riu però ha estat interessant volar sobre búfals, zebres o elefants. L’oest era una zona més desconeguda perquè no hi havia moltes carreteres, però la velocitat de 20km/h ens permetia arribar a una bona zona. No tots els globus estàvem segurs de travessar el llac així que hem decidit d’aterrar en una carretera estatal que era N-S, on la majoria podíem aterrar.

Els camions no han pogut passar perquè hi havia un riu de sorra massa difícil de travessar així que hem hagut de carregar tots els globus sobre el sostre del 4×4 i dels 2 pick-ups.

Durant aquesta tarda els equips han buidat els tancs i han empaquetat els globus, deixant-los a punt per ser tornats a enviar.

Hem fet una foto de tot el grup, on pensem que hi falta Juan Cobos que ens hagués agradat que hagués vingut.

Encara ens quedava una mica de temps per fer un altre recorregut. No ens cansarem de dir que aquest és un parc molt bonic, amb molts animals i molts arbres baobab. Les seves famoses postes de sol són unes de les millors que pots veure a tot el món.

Español

Esta mañana nos hemos levantado temprano otra vez para llegar al punto de despegue a las 06:00 y estar a punto para volar a las 06:45h.

Hacía un poco de viento, así que nos hemos reunido antes, en el sitio de despegue, y hemos lanzado un globo de helio para ver la velocidad y dirección del viento.

Ha resultado 270 cerca del suelo y 310-320 más arriba, con una buena velocidad. Podíamos inflar y despegar. Ha estado un vuelo completamente distinto al de ayer, pero con un maravilloso paisaje. Hoy no hemos podido ver muchos animales en esta dirección del río pero ha sido interesante volar encima de búfales, cebras o elefantes. El oeste era una zona más desconocida porqué no había muchas carreteras, pero la velocidad de 20km/h nos permitía llegar a una buena zona. No todos los globos estábamos seguros de cruzar el lago por lo que hemos decidido aterrizar en una carretera estatal que era N-S, donde la mayoría podíamos aterrizar.

Los camiones no han podido pasar porqué havía un río de arena demasiado difícil de cruzar así que hemos tenido que cargar todos los globos en el techo del 4×4 y de las 2 pick-ups.

Durante esta tarde los equipos han vaciado los tanques y han empaquetado los globos, dejándolos a punto para ser enviados de vuelta.

Hemos hecho una foto de grupo, donde pensamos que falta Juan Cobos, que nos hubiéra gustado que estubiése.

Aún nos quedaba un poco de tiempo para hacer otro recorrido. No nos cansaremos de decir que éste es un parque muy bonito, con muchos animales y muchos árboles baobab. Sus famosas puestas de sol son unas de la mejores que puedes ver en todo el mundo.

WONDERFUL FLIGHT IN TARANGIRE NATIONAL PARK

 

At 4:30 local time (1:30 UTC), after having coffee we have moved to the TO site.

Some teams found a lioness just two hundred meters from the camp, so we were looking around when preparing the balloons.

Sky was covered, so we could not see the marvellous sunrises of Tarangire, but the scenary is so beautiful taking off between baobabs, that it should be to ask too much for clear sky.

All balloons were following the balloon of Balloons Adventure Aloft that is flying here with passengers. By doing that we followed the river to the north. In total 9 balloons in the air, was a beautiful scenery that we will not forget. If you add then the viewing from the air of animals, it sounds incredible. All kind though not seen for all balloons of course: lions, cheetahs, a lot of elephants, buffalos, giraffes, etc.

Most of us landed at the road after a very nice flight over the river also with very beautiful landscape.

We do recommend this park no so known.

We flew with Mr. Ezekiel Dembe, an high Authority of the National Parks in Tanzania with his son, who were following all the development of the activity.

After recovering the balloons we left them again at the launch site ready for a flight tomorrow.

We hope we can fly again in the area and have an intense experience as we have had in all this flights in Tanzania.

Català

A les 4:30 hora local (1:30 UTC), després de prendre un cafè hem anat cap al punt d’enlairament.

Alguns equips han trobat lleones a només dos-cents metres del campament, així que anem mirant al voltant mentre preparem els globus.

El cel estava cobert, així que no hem pogut veure la meravellosa sortida del sol de Tarangire, però el paisatge d’enlairar-se entre baobabs és tan maco que és massa demanar també un cel clar.

Tots els globus han estat seguint el globus de Balloons Adventure Aloft que estava volant amb passatgers. Hem estat seguint el riu cap al nord. En total 9 globus a l’aire, un pasatge molt bonic que no oblidarem. Si a això afegeixes la vista d’animals des de l’aire, sona increïble. No tots els globus han vist tots els tipus: lleons, guepards, molts elefants, búfals, girafes, etc…

La majoria de nosaltres ha aterrat a la carretera després d’un bon vol per sobre del riu amb un bonic paisatge.

Recomanem aquest parc, que no és gaire conegut.

Hem volat amb el senyor Ezekial Dembe, una alta autoritat dels parcs nacionals de Tanzania i el seu fill, que han seguit tot el desenvolupament de l’activitat.

Després de rescatar els globus els hem tornat a deixar al lloc d’enlairament a punt per volar demà.

Esperem que puguem tornar a volar a l’àrea i que tinguem una intensa experiència tan com l’hem tinguda en aquests vols a Tanzania.

 

Español

A las 4:30 hora local (1:30 UTC), después de tomar un café, hemos ido hacia el sitio de despegue.

Algunos equipos han encontrado leonas a solo doscientos metros del campamento, así que vamos mirando alrededor mientras preparamos los globos.

El cielo estaba cubierto y no hemos podido ver la maravillosa salida del sol de Tarangire, pero el paisaje de despegar entre baobabs es tan bonito que es demasiado pedir también un cielo despejado.

Todos los globos han estado siguiendo el globo de Balloons Adventure Aloft que estaba volando con pasajeros. Hemos estado siguiendo el rio hacia el norte. En total 9 globos en el aire, un paisaje muy bonito que no olvidaremos. Si a esto le sumas la vista de animales desde el aire, suena increíble. No todos los globos han visto todos los tipos: leones, guepardos, muchos elefantes, búfalos, jirafas, etc…

La mayoria de nosotros ha aterrizado en la carretera después de un buen vuelo sobre el rio, con un bonito paisaje.

Recomendamos este parque, que no es muy conocido.

Hemos volado con el señor Ezekial Dembe, una alta autoridad de los parques nacionales de Tanzania, y su hijo, que han seguido todo el desarrollo de la actividad.

Esperamos que podamos volver a volar mañana en esta área y que tengamos una intensa experiencia tanto como la hemos tenido en estos vuelos en Tanzania.

TEAM FROM ASTURIAS AND MADRID RETRIEVED

Finally the helicopter could arrive to recover  German, Manolo and Ruben. It has been a busy day with a lot of phone calls trying to go faster. But it has taken a lot of time due to the clouds covering the Kilimanjaro. The balloon is still there, but as said by Juan Cobos, it does not feel cold nor is hungry.

So we are very happy to be all together  again and with a more than probable flight tomorrow morning in Tarangire.

Get gas today has been also a big challenge. Today was holiday and the Oryx gas factory was closed. Thanks to Mr. Hamisi, General Manager in Dar and Mr. Salim Abdallah, finally we could fill the cylinders, so we are ready to fly tomorrow.

After arriving to Tarangire for camp, we have entered with the permit to the camp and followed Greame Huston, pilot flying passengers with the balloon in Tarangire, up to the take off place to leave the balloons to fly tomorrow.

Greame has made a short briefing concerning the characteristics of the flight : care with snakes before inflating the balloon and with lions at landing. Also the wind direction and landing places.

We have returned late at the camp site after seeing a lot of elephants and a lioness ready for hunting.

Excited for tomorrow flight as it seems there is a good forecast and everybody should like to fly because we could not fly in Lake Natron.

Tomorrow we will put some picture of the rescue because now they are too tired to ask them for photos.

Català

Finalment l’helicopter ha pogut arribar a rescatar el German, el Manolo i el Ruben. Ha estat un dia complicat amb moltes trucades de telèfon per intentar accelerar-ho però ha sigut molt llarg per culpa dels núvols que tapaven el Kilimanjaro. El globus encara està allà, però com ha dit el Juan Cobos, ell no passa fred ni gana.

Estem molt contents de tornar a estar junts i amb la més que possibilitat de volar demà al matí a Tarangire.

Aconseguir gas ha estat un gran repte. Avui és festiu i la fàbrica de gas d’Oryx estava tancada. Gràcies al senyor Hamisi, General Manager a Dar, i al senyor Salim Abdallah, finalment hem pogut reomplir els cilindres, així que ja estem a punt per volar demà.

Després d’arribar a Tarangire per acampar, hem demanat el permís i en Greame Huston, un pilot que vola a Tarangire, ens ha portat fins al lloc d’enlairament per deixar els globus per l’endemà.

En Greame ens ha fet un petit resum amb les característiques del vol: vigilar amb les serps abans d’inflar el globus i amb els lleons a l’aterrar. També ha parlat de la direcció del vent i dels llocs on aterrar.

Hem tornat al campament al llac desrpés de veure molts elefants i una lleona a punt per atacar.

Tenim ganes del vol de demà, sembla que hi ha una bona previsió meteorològica i tothom vol volar, ja que no vam poder volar al llac Natron.

Demà posarem alguna fotografia del rescat perquè avui estaven molt cansats per demanar-los fotos.

Español

Finalmente el helicóptero ha podido llegar a rescatar a German, Manolo y Ruben. Ha estado un dia complicado con muchas llamadas de teléfono para intentar acelerarlo pero ha sido muy largo a causa de las nubes tapaban el Kilimanjaro. El globo aún está allí pero, como ha dicho Juan Cobos, él no pasa frío ni hambre.

Estamos muy contentos de volver a estar todos juntos y con la probabilidad muy alta de volar mañana por la mañana en Tarangire.

Conseguir gas ha sido un gran reto. Hoy es festivo y la fábrica de gas de Oryx estava cerrada. Gracias al señor Hamisi, General Manager en Dar, y al señor Salim Abdallah, finalmente hemos podido rellenar los cilindros, así que ya estamos listos para volar mañana.

Después de llegar a Tarangire para acampar, hemos pedido permiso y Grame Huston, un piloto que vuela en Tarangire, nos ha llevado hasta el sitio de despegue para dejar los globos para mañana.

Greame nos ha hecho un pequeño resumen con las características del vuelo: vigilar con las serpientes antes de inflar el globo y con los leones al aterrizar. También ha hablado de la dirección del viento y de los sitios donde aterrizar.

Hemos regresado al campamento del lago después de ver muchos elefantes y una leona a punto para atacar.

Estamos con ganas de volar mañana, parece que hay buena previsión y todo el mundo quiere volar, ya que no pudimos en el lago Natron.

Mañana pondremos algunas fotografias del rescate porqué hoy estaba muy cansados como para pedirles fotos.

 

 

 

 

A BEAUTIFUL DAY OVER KILIMANJARO

Morning was quiet and with clear sky. We could not ask for better start.

Both group of balloons could inflate without problem  and first one took off at 5:55 local time.  Five minutes earlier than programmed, but started some wind and as we planned a 2 minutes delay between balloons, we did not want to risk that the last ones had problems.

As soon as sunrise, the spectacle was wonderful. It is so impressive the mountain that you just realise when you are there.

All balloons were approaching differently and when you look at the tracks, both groups had the opportunity to go over the crater.

Anyway you looked from any side all were  very happy (we are still happy) to be there. I hope some pictures make honour at the reality.

There is an interesting effect when we were looking at other balloons:  they appeared small and we were thinking they were far away from the mountain. Because the mountain is so huge, it appears to be near, but the balloons were closer.

Landing was quite easy over the plane and some of the pilots did a good landing.

Just the team of Asturias-Madrid that was short of gas, has landed quite high in the mountain and still we could not recover. Let’s hope we can do soon and celebrate all together this magnific flight.

Now I just put one picture. I hope later I put more.

Català

El matí era tranquil i amb el cel clar. No podíem demanar un inici milor.

Els dos grups de globus han pogut inflar sense problemes i el primer s’ha enlairat a les 5:55, hora local. Cinc minuts abans del programat, però hi havia una mica de vent i, com que havíem planejat una distància de 2 minuts entre globus, no ens volíem arriscar que els últims tinguessin problemes.

Tan aviat com ha sortit el sol, l’espectacle ha estat meravellos. T’adones de com d’impressionant és la muntanya quan estàs allà.

Tots els globus s’han anat aproximamant de manera diferent i, com es pot veure en el track, els dos grups han tingut l’oportunitat de passar per sobre el cràter.

Estavem molts contents, i encara ho estem. Espero que les fotografies facin honor a la realitat.

Ens hem trobat amb un efecte interessant quan miràvem els altres globus: semblaven petits i pensaven que estaven lluny de la muntanya. Com que la montanya és molt gran, semblava que estigués aprop, però els globus hi estaven més.

L’aterratge ha sigut prou fàcil i molts dels pilots han pogut fer un bon aterratge.

Només l’equip d’Astúries-Madrid, que tenia poc gas, ha aterrat en una part alta de la muntanya i encara no els hem pogut rescatar. Esperem que ho puguem fer aviat i celebrar tots junts aquest magnífic vol.

Español

La mañana era tranquila y con el cielo claro. No podíamos pedir un inicio mejor.

Los dos grupos de globos han podido inflar sin problemas y el primero ha despegado a las 5:55, hora local. Cinco minutos antes de lo programado, pero había un poco de viento y como que havíamos planeado un retraso de 2 minutos entre globos, no nos queríamos arriesgar a que los últimos tuvieran problemas.

Tan pronto como ha salido el sol, el espectáculo ha sido maravilloso. Te das cuenta de como de impresionante es la montaña cuando estás allí.

Todos los globos se han ido aproximando de manera distinta y, como se puede ver en el track, los dos grupos han tenido la oportunidad de pasar sobre el cráter.

Estábamos muy contentos, y aún lo estamos. Espero que las fotografias hagan honor a la realidad.

Nos hemos encontrado con un efecto interesante cuando mirábamos a los otros globos: parecían pequeños y pensábamos que estaban lejos de la montaña. La montaña es muy grande y parecía que estuviera cerca, pero los globos lo estaban más.

El aterrizaje ha sido fácil y muchos pilotos han podido hacer un buen aterrizaje.

Sólo el equipo de Asturias-Madrid, que tenía poco gas, ha aterrizado en una parte alta de la montaña y aún no los hemos podido rescatar. Esperamos que lo podamos hacer pronto y celebrar todos juntos este magnífico vuelo.

 

READY TO FLY OVER KILIMANJARO


This morning we had relax. So we got up`late to have breakfast at 9. Some have waken up earlier to check the wind at sunrise. Today was relatively calm.

After checking the weather forecast, we had a briefing to decide the TO point.  The weather prediction most accurate indicates wind to 310º at around 4000 m and 270º  at 7000 m, so we have thought that a good TO area, if available should be around 115 º.

We have gone all pilots to check for a good TO place and some were convinced and others not too much.

Finally the decision has been to choose 2 TO places:

  1. the same camp at 90º with nice grass, so the friends not flying also can see the TO and when we forget something we cna still get it from the camp, but with more difficult approach to the summit.
  2. A nice field at higher altitude in the direction of 115º.

It has been good because not all could fit in that field and also to prepare all the balloons had been much more difficult as probably the trucks could not arrive to that field.

So in the afternoon we have prepared all balloons, oxygen, nitrogen for some cylinders, etc.

We have had the visit of the Major of the small town of Useri and he was very happy to have so international pilots to fly.

The time programmed to Take Off is 6 a.m. local, so it is 3 a.m. Zulu time.

Let’s hope tomorrow we have a nice flight and is possible to follow it by the blog “on live”.

Català

Aquest matí ha estat relaxat. Ens hem llevat tard i esmorzat a les 9. Alguns s’han llevat més d’hora per comprovar l’estat del vent a la sortida del sol. Avui estava relativament calmat.

Després de comprovar la predicció meteorològica ens hem reunit per decidir el punt d’enlairament. La predicció de temps més acurada indica vent a 310º al voltant de 4000 m i 270º a 7000m, així que creiem que un bon punt d’enlairament, si és possible, hauria de ser al voltant de 115º.

Tots els pilots hem anat a buscar un bon punt d’enlairament i alguns estaven més convençuts que d’altres.

Finalment s’ha decidit escollir 2 punts d’enlairament:

  1. Al mateix camp a 90º, on hi ha bona herba, per tal que els companys que no volin puguin també veure l’enlairament i que, si ens oblidem d’alguna cosa, puguem encara agafar-ho del “campament”, encara que l’ascenció sigui més difícil
  2. Un molt bon camp a més altitud, a 115º.

Ha estat una bona decisió perquè no tothom hi hauria cabut, en aquest últim camp i, a part, preparar tots els globus hauria estat molt més complicat, ja que els camions no hi poden accedir.

A la tarda hem preparat tots els globus, oxigen, nitrogen per alguns tubs, etc.

També hem rebut la visita de l’alcalde del petit poble d’Useri, que estava molt content de veure tants pilots internacionals que volarien.

L’hora programada per l’enlairament són les 06:00h local, que seran les 03:00 Zulu (UTC)

Esperem que demà tinguem un bon vol i sigui possible seguir-lo “on live” des del blog.

Español

Ésta mañana ha sido relajada. Nos hemos levantado tarde y desayunado a las 9. Algunos se han levantado más temprano para comprobar el estado del viento a la salida del sol. Hoy estaba relativamente calmado.

Después de comprobar la predicción meteorológica nos hemos reunido para decidir el punto de despegue. La predicción de tiempo más acurada indica viento a 310º alrededor de 4000 m y de 270º a 7000 m, así que creemos que un buen punto de despegue, si es posible, deberia ser alrededor de 115º.

Todos los pilotos hemos ido a buscar un buen punto de despegue y algunos estábamos más convencidos que otros.

Finalmente, la decisión ha estado de 2 puntos distintos:

  1. El mismo campamento a 90º con buen campo, así los compañeros que no vuelen también podran ver el despegue y si nos olvidamos de alguna cosa, aún podremos obtenirla del campamento. Con una mayor dificultad de llegar a la cima.
  2. Un campo mejor a una altitud mayor, en dirección de 115º.

Finalmente ha resultado positivo ya que no todos cabían en el campo y, además, los camiones tampoco hubiesen podido llegar, por lo cual ha sido más dificil preparar los globos.

Por la tarde hemos preparado los globos, oxigen, nitrógeno para algunos tubos, etc.

También hemos recibido la visita del alcalde del pequeño pueblo de Useri, que estaba muy contento de ver tantos pilotos internacionales que volaran.

La hora programada para el despegue son las 06:00 local, que seran las 03:00 Zulu (UTC)

Esperamos que mañana tengamos un buen vuelo y sea posible seguirlo “on live” desde el blog.

FROM LAKE NATRON TO EAST SIDE SLOPE OF KILIMANJARO

This morning we got up again at 3:45 to check if there was a possibility to fly. All the night has been blowing strongly and we were not very much optimistic.

Unfortunately our prediction has come true and we could not inflate any balloon as the wind was stronger than yesterday.

So we have packed and loaded the balloons on the truck, so maybe we could advance one day the flight over Kilimanjaro if the weather forecast was better for Monday, as we were still plenty of gas.

Again the crane was with the wire broken and we did a “on the field” repair that thanks to Oscar commanding the crane , after we saw the driver was not an expert, we could fit all balloons in the trucks.

We are arrived at East of Kilimanjaro and had dinner in a nice place.

According to the meteo provided by Michael Noll and Martin Wegner in contact with Uwe Schneider, it seems better to fly on Tuesday. So this will allow us to rest tonight and have time to prepare well the balloons tomorrow for next day. We feel a little tired, so it is another reason to fly in 2 days as we will enjoy better the preparation and flight.

We sleep today in small tents near the TO place, but the definitive  place will be decided tomorrow according to the last meteo data.

Català

Aquest matí ens hem llevat una altra vegada a les 03:45 per veure si es podria volar. Durant tota la nit el vent ha bufat fort i no érem gaire optimistes.

Desafortunadament la nostra predicció ha estat correcta i no hem pogut inflar cap globus ja que el vent era més fort que ahir.

Així doncs, hem empaquetat i carregar els globus al camió. Si el temps és millor el dilluns potser podem avançar un dia el vol per sobre el Kilimanjaro ja que encara tenim el gas completament carregat.

Una vegada més, ens hem trobat el cable de grua trencat i hem hagut de crear una solució provisional. Gràcies a l’Oscar comandant la grua , després de veure que el conductor no n’era un expert, hem pogut posar tots els globus al camió.

Hem arribat a l’est del Kilimanjaro i hem dinat en un lloc bonic.

D’acord amb la previsió meteorològica de’n Michael Noll i en Martin Wegner, en contacte amb en Uwe Schneider, sembla que serà millor volar el dimarts. Això ens permetrà descansar aquesta nit, i tenir temps per preparar els globus per volar l’endemà. Estem una mica cansats, que és un altre motiu per volar d’aquí dos dies ja que gaudirem més de la preparació i el vol.

Aquesta nit dormirem en unes petites tendes aprop del lloc d’enlairament, però el lloc definitiu el decidirem demà en funció de l’última previsió meteorològica.

Español

Esta mañana nos hemos levantado otra vez a las 03:45 para ver si se podría volar. Durante toda la noche el viento ha soplado fuerte y no éramos muy optimistas.

Desafortunadamente nuestra predicción se ha hecho realidad y no hemos podido inflar ningún globo ya que el viento era más fuerte que ayer.

Sin más remedio, hemos empaquetado y cargado los globos en el camión. Si el tiempo es mejor lunes, quizá podamos avanzar un dia el vuelo sobre el Kilimanjaro, ya que aún tenemos el gas completamente cargado.

Una vez más, nos hemos encontrado el cable de la grúa roto y hemos tenido que crear una solución provisional. Gracias a Oscar comandando la grúa, después de ver que el conductor no era un experto, hemos podido poner todos los globos en el camión.

Después de llegar al este del Kilimanjaro hemos comido en un lugar bonito.

De acuerdo con la previsión meteorológica de Michael Noll y Martin Wegner, en contacto con Uwe Schneider, parece que será mejor volar el martes. Esto nos permitirá descansar esta noche, y tener tiempo para preparar los globos para volar el día siguiente. Estamos un poco cansados, que es otro motivo para volar en dos días, ya que disfrutaremos mucho más de la preparación y el vuelo.

Ésta noche dormiremos en unas pequeñas tiendas cerca del sitio de despegue, aunque el sitio definitivo lo decidiremos mañana en función de la última previsión meteorológica.

A LOT OF ACTIVITY INCLUDING SOME BALLOONING

This morning we were at the TO site at 5:30. The truck with the fans was stocked in the sand, so we had just one that we had put inside one basket as prevention.

Unfortunately the wind was quite strong and just one small balloon (The Tekno) could take off So even the tracks is with Aconcagua balloon, the real balloon flown was the Tekno.

TO was really difficult as it was gusty , but the flight was wonderful and the landing quite hard at 45 Km/h just after passing over some zebras.

At the same time the group climbing the Ol Doinyo Lengai were arriving on top.

After breakfast part of the group went to the waterfalls which we recommend for taking a nice rest in a oasis.

In the afternoon after arriving the climbers, we have been in Lake Natron to inspect for a possible landing near the water and also to have a look at the hundreds of flamingos nearby. They can land much more easily than us with this wind…

Tomorrow we try again. The fans arrived and with the experience of today if we have a similar meteo, we hope more balloons can fly.

Català

Aquest matí érem al punt de sortida a les 05:30h. El camió que portava els ventiladors ha tingut problemes amb la sorra, així que només teníem un ventilador que vam posar dins la cistella per prevenció.

Desafortunadament el vent era fort i només un petit globus (el Tekno) ha pogut enlairar-se així que encara que el track aparegui amb el globus Aconcagua, el globus que realment ha volat és el Tekno.

L’enlairament ha estat realment difícil però el vol ha estat meravellós i l’aterratge una mica fort a 45 km/h, just després de passar sobre unes zebres.

Al mateix temps, el grup que pujava el Ol Doinyo Lengai estava arribant al cim.

Després d’esmorzar, part del grup, ha anat als salts d’aigua, que recomanem per prendre’s una bona estona de descans en un oasi.

A la tarda després d’arribar el grup de caminadors, hem estat al llac Natron per investigar la possibilitat de fer un aterratge prop de l’aigua, també per veure els centenars de flamencs que hi ha al voltant. Poden aterrar amb molta més facilitat que nosaltres amb aquest vent…

Demà ho tornarem a provar. Els ventiladors han arribat i amb l’experiència d’avui, si tenim un temps semblant, esperem que més globus puguin volar.

Castellà

Esta mañana estábamos en el punto de salida a las 05:30h. El camión que llevaba los ventiladores ha tenido problemas con la arena y solo teníamos un ventilador que pusimos dentro de la cesta del globo por si un caso.

Desafortunadamente el viento era fuerte y solo un pequeño globo (el Tekno) ha podido volar así que aunque en el track aparezca el globo Aconcagua, el globo que realmente ha volado es el Tekno.

El despegue ha sido realmente difícil pero el vuelo ha sido maravilloso y el aterrizaje un poco fuerte a 45 km/h, justo después de pasar por encima de unas cebras.

Al mismo tiempo, el grupo que subía el Ol Doinyo Lengai estaba llegando a la cima.

Después de desayunar, parte del grupo, ha ido a las cascadas, que recomendamos para tomarse un buen descanso en un oasis.

Por la tarde después de llegar el grupo de caminadores, hemos estado en el lago Natron para investigar la posibilidad de hacer un aterrizaje cerca del agua, también para ver los centenares de flamencos que hay alrededor. Pueden aterrizar con mucha más facilidad que nosotros con este viento…

Mañana lo volveremos a probar. Los ventiladores han llegado y con la experiencia de hoy, si tenemos un tiempo parecido, esperamos que más globos puedan volar.

MEETING IN LAKE NATRON CAMP

A new tag should come on tomorrow in the screen with “Flight One” if we are on the air.

 

Demà hauria d’aparéixer una nova pestanya al mapa que digui “Flight One” si estem volant.

 

Mañana tendria que aperecer una nueva pestaña en el mapa donde ponga “Flight One” si estamos volando.

 

UPDATE: Here is a panoramic view of the balloons ready to fly tomorrow

English

Today we all have met in the camp of Lake Natron near Ol Doinyo Lengai. Some of the group came from Arusha and the rest of the  group has just arrived from Nairobi.

On the way we passed several nice Masai villages and we had lunch in one of them. We travelled through a dusty road with a desolated landscape. All the jeeps and trucks with the balloons have arrived well to the camp. The other group passed a still more dusty road and even some car got stocked. Cameras had a difficult day!

At 4 pm. we had the first briefing with all the group together. We decided who will climb the volcano tonight and who will fly tomorrow.

After, the pilots and crews have gone to prepare all the balloons on the launch field. About 15 Km south of the Camp

At this moment, the pilots have not still arrived and it is very windy.

We hope the weather let us do the first flight tomorrow!

Català

Avui ens hem trobat tots al campament del llac Natron, a prop de l’Ol Doinyo Lengai. Part del grup ha vingut des d’Arusha i la resta acaben d’arribar de Nairobi.

Durant el camí hem passat vàris pobles Masai i hem dinat en un d’aquests. El viatge ha estat per una carretera amb molta pols i un paisatge desolat. Tots els jeeps i camions han arribat bé al campament amb els globus. L’altre part del grup ha arribat per una carretera encara més polsegosa, fins i tot algun cotxe ha tingut dificultats. Ha estat un dia complicat per les càmeres!

A les 16:00h hem tingut el primer briefing amb tot el grup junt. Hem decidit qui pujarà el volcà aquesta nit, i qui volarà demà.

Després, els pilots i la tripulació han anat a preparar els globus al camp d’enlairament. Aproximadament 15 km al sud del campament.

En aquest moment els pilots encara no han arribat, i fa molt vent.

Esperem que el vent ens deixi fer el primer vol demà!

Español

Hoy nos hemos encontrado todos en el campamento del lago Natron, cerca del Ol Doinyo Lengai. Parte del grupo ha venido desde Arusha y la resta acaba de llegar de Nairobi.

Durante el camino hemos visto varios pueblos Masai y hemos comido en uno. El viaje ha estado por una carretera con mucho polvo y un paisaje desolado. Todos los jeeps y camiones con los globos han llegado bien al campamento. La otra parte del grupo ha llegado por una carretera aún más polvorienta, hasta un coche ha tenido dificultades. Ha estado un día complicado para las cámaras!

A las 16:00h hemos tenido la primera reunión con todo el grupo junto. Hemos decidido quien subirá esta noche a la montaña y quien volará mañana.

Después de esto, los pilotos y la tripulación han ido a preparar los globos en el campo de despegue. Aproximadamente 15 km al sud del campamento.

En este momento los pilotos aún no han vuelto, y hace mucho viento.

Esperamos que el viento nos deje hacer el primer vuelo mañana!

SECOND DAY IN ARUSHA: BALLOONS READY TO FLY

After spending a relaxed night we woke up later than usual . We had breakfast and then we arranged the last organization details of the upcoming days. Once we were ready, we went to a big market in the city where we got some masks, blankets, paintings. We had fun negotiating the price. Sometimes we even got half of the initial price!

This evening part of the group prepared the baskets and load them in the trucks to have them ready to fly. They will  bring the balloons to Natron Lake for the first flight.

Tomorrow we will meet the rest of the group in the camp of the Lake. We are excited waiting to gather the group for the first flight.

Yesterday, we could appreciate the neboulose above Scorpion through a telescope and tonight we plan to see the satellites of Jupiter.

Català

Després d’una relaxada nit, ens hem llevat més tard de l’habitual. Hem esmorzat i concretat els darrers detalls de l’organització pels dies que vénen. Quan hem estat a punt, hem anat al gran mercat de la ciutat on hem comprat màscares, mantes, pintures… Ens ho hem passat bé negociant el preu. Fins i tot hem aconseguit la meitat del preu inicial!

Aquesta tarda part del grup ha preparat les cistelles i carregat aquestes als camions per tenir-les a punt per volar. Portaran els globus al Llac Natron pel primer vol.

Demà ens trobavem amb la resta del grup al campament del llac. Estem desitjant trobar el grup pel primer vol.

Ahir vam poder observar la nebulosa per sobre la constel·lació Escorpí amb un telescopi i aquesta nit esperem veure els satèl·lits de Jupiter.

Español

Después de una noche relajada, nos hemos levantado más tarde de lo habitual. Hemos desayunado y concretado los últimos detalles de la organización de los próximos días. Cuando hemos estado listos, nos hemos ido al gran mercado de la ciudad donde hemos comprado máscaras, mantas, pinturas… Nos lo hemos pasado bien negociando los precios, a veces hasta conseguimos la mitad del precio inicial!

Esta tarda parte del grupo ha preparado las cestas y las ha cargado en los camiones para tenerlas a punto para volar. Llevarán los globos al Lago Natron para el primer vuelo.

Mañana nos encontraremos con el resto del grupo en el campamento del lago. Estamos deseando encontrarnos con ellos para el primer vuelo.

Ayer pudimos observar la nebulosa encima la constelación Escorpión con un telescopio y esta noche esperamos poder ver los satélites de Júpiter.

Checking balloons / Comprobando los globos

This morning we left the camp near the Manyara National Park towards Arusha.

We went to the storage building to unpack the balloons and prepare the cylinders. Then, part of the group went to refuel them in Moshi. The other ones assembled the burners and went to buy fuel and oil for the fans.

This night we are going to sleep in Arusha and tomorrow we will continue to prepare the material.

We are now enjoying the comfort of a hotel after having slept in tents the past day.

Sunrise

Català

Aquest matí hem marxat del campament prop del Parc Nacional de Manyara per anar a Arusha.

Hem anat al magatzem per desempaquetar els globus i preparar els cilindres de gas. Part de l’equip ha anat a recarregar-los a Moshi i els altres han muntat els cremadors i han anat a comprar combustible i oli pels ventiladors.

Aquesta nit dormirem a Arusha i demà continuarem preparant el material.

Ara estem gaudint de la comoditat d’un hotel després d’haver estat dormint amb tendes.

Preparant les bombones

Español

Esta mañana hemos salido del campamento cerca del Parque Nacional de Manyara para ir hacia Arusha.

Hemos ido al almacén para desempaquetar los globos y preparar los cilindros. Parte del equipo ha ido a recargarlos a Moshi y los otros han montado los quemadores y han ido a comprar combustible y aceite para los ventiladores.

Esta noche dormiremos en Arusha y mañana continuaremos preparando el material.

Ahora estamos disfrutando de la comodidad de un hotel después de haver dormido con tiendas.

Cargando las cestas

 

EMBAKAI CRATER : A WONDERFUL LANDSCAPE, THOUGH DIFFICULT TO FLY AROUND

It has been a chilly night. We were not prepared to sleep in tents at 2600 m altitude but it was very much compensated for the excellent views of the Embakai crater.

This morning we have been looking for camp sites and take off places. We have been on several Masai Villages, but finally we decided to go lower to the Depression.

The landscape is terrific and we will have a huge area to Take Off and land around to fly the 9 balloons. So the direction of the wind is not so important and we can go all around. Anyway we will decide the day before the TO point depending on the wind. Now we need the permit for camp, which we hope we can get.

In the afternoon we have been at the Manyara National Park, with very nice views of the lake and good game .

Today we sleep in tents, but with comfortable beds. It’s the first day. We have a nice temperature as we are at just at 1300 m altitude .


Stars over Empakai / Estrelles per sobre l’Empakai

Català

Ha estat una nit freda. No estàvem preparats per dormir en tendes a 2600 metres d’altitud, però ha estat compensat amb escreix per les excel·lents vistes del cràter Embakai.

Aquest matí hem estat buscant llocs per acampar i aterrar. Hem estat en diversos poblets Masai, però finalment hem decidit d’anar avall, cap a la depressió.

El paisatge és increïble i tindrem un espai enorme per aterrar i enlairar tots els nou globus. Ara la direcció del vent no és tant forta i podrem anar per tot arreu. De tota manera, planificarem el dia abans del punt on aterrar en funció de quin vent hi hagi. El que necessitem ara és el permís per acampar, que esperem poder aconseguir.

A la tarda hem estat al Parc Nacional de Manyara, amb vistes molt maques del llac.

Avui dormim en tendes però amb llits còmodes. És el primer dia. Tenim bona temperatura ja que estem tan sols a 1300 metres d’altitud.

 

Having breakfast

Deppression

Castellano

Ha sido una noche fría. No estábamos preparados para dormir en tiendas a 2600 metros de altura, pero ha sido compensado por las excelentes vistas del cráter Embakai.

Ésta mañana hemos estado buscando sitios para acampar y aterrizar. Hemos estado en diversos pueblecitos Masai, pero finalmente hemos decidido tirar hacia bajo, hacia la depresión.

El paisaje es increíble y tendremos un espacio enorma para aterrizar y despegar todos los globos. Ahora la dirección del viento no es tan fuerte y podremos ir por todos los sitios. De todos modos, panificaremos el día antes el punto dónde aterrizar en función de qué viento haya. Lo que necesitaremos ahora es el permiso de acampar, que esperamos poder conseguir.

Por la tarde hemos estado en el Parque Nacional de Manyara, con vistas muy bonitas del lago.

Hoy dormiremos en tiendas pero con camas cómodas. Es el primer día. Tenemos buena temperatura ya que solo estamos a 1300 metros de altura.

FROM THE PLAINS TO THE HIGH LANDS

After early game drive for most and some work for the rest with the balloons, we have passed several marvellous landscapes.

We have left the savannah of the Serengeti to go up by the road to surround the Ngorongoro crater. These unique sceneries keep us all the time busy watching with intensity.

The way to Embakai Crater is very impressive. With vaste landscapes you cross a huge depression that reminds how wonderful is nature.

We have placed the camp for tonight up in the edge of Embakai Crater and writing now, the first day with daylight, this post for the blog in front of the cone of the crater viewing the lake on the bottom.

In our back we can see the Ol Doinyo Lengai to remember us the angle of the slope. A difficult area to fly, but we all think it is worth. Tomorrow we will check TO places, because up here maybe it is too windy.

 

Català

Després del començament de l’aventura per la majoria i una mica de treball amb els globus per la resta, hem passat diversos paisatges meravellosos.

Hem deixat la sabana del Serengeti per anar pel camí que envolta el cràter del Ngorongoro. Aquests paisatges únics ens mantenen ocupats tota l’estona observant-los amb intensitat.

El camí cap a Embakai Crater és molt impressionant. Amb bastos paisatges creues una depressió enorme que et recorda com de meravellosa és la natura.

Hem establert el campament per aquesta nit a la vora del cràter de Embakai i escrivim ara, el primer dia amb llum del dia, aquesta entrada al blog davant del con del cràter veient el llac a la part inferior.

A l’esquena es pot veure el Ol Doinyo Lengai que ens recorda l’angle del pendent. Una àrea difícil de volar, però tots pensem que val la pena. Demà anirem a veure els llocs, perquè aquí pot ser que faci massa vent.

Ngorongoro behind

Castellano

Después del comienzo de la aventura para la mayoría y un poco de faena con los globos para el resto, hemos pasado varios paisajes maravillosos.

Hemos dejado la sabana del Serengeti para ir por el camino que rodea el cráter del Ngorongoro. Estos paisajes únicos nos mantienen ocupados toto el tiempo observándolos con intensidad.

El camino hacia Embakai Crater es impresionante. Con bastos paisajes cruzas una depresión que recuerda lo maravillosa que es la naturaleza.

Hemos colocado el campamento para esta noche en el borde del cráter Embakai dónde escribimos, el primer día con luz del día, ésta entrada del blog delante del cono del cráter, viendo el lago en la parte inferior.

En la espalda se puede ver el Ol Doinyo Lengai que nos recuerda el ángulo de la pendiente. Un área difícil de volar, pero todos pensamos que vale la pena. Mañano vamos a ver los lugares, porque aquí puede que haga demasiado viento.

Going to Embakai

SERENGUETI, THE TOP NATIONAL PARK IN AFRICA

Today we have just moved from Lobo to Seronera. Wildlife game drive and many animals seen: Lions, elephants, giraffes, cheetahs, leopard, hippos, etc. and the wonderful landscape with wildebeest and zebras.

In the afternoon we have visited Serengeti Balloon Safari to carry some spares and check balloons. Tomorrow morning we will go to the launch site to check again details of the balloons to improve.

NOTE: To follow the car track (and the climbing at Ol Doinyo Lengai) you have to click on the vehicle and click again so it will be moved to the actual position of the vehicle.

Checking some balloons
Checking some balloons

 

We have seen a zebra!
We have seen a zebra!

Català

Avui hem anat de Lobo a Seronera. La vida salvatge continua el seu curs i hem vist molts animals: lleons, elefants, girafes, guepards, lleopards, hipopòtams, etc. i el meravellós paisatge de nyus i zebres.

A la tarda hem visitat el Serengeti Balloon Safari per portar algunes peces de recanvi i verificar algun globus. Demà al matí ens dirigirem al lloc inicial per comprovar de nou els detalls a millorar dels globus.

NOTA: Per seguir el track dels cotxes (i l’escalada al Ol Doinyo Lengai) heu de fer clic al vehicle i fer clic de nou i es mourà a la posició actual del vehicle.

Castellano

Hoy hemos ido de Lobo a Seronera. La vida salvaje continua su curso y hemos visto muchos animales: leones, jirafas, leopardos, guepardos, hipopótamos, etc. así como el maravilloso paisaje de ñus y zebras.

Por la tarde hemos visitado Serengeti Balloon Safari para llevar algunas piezas de recambio y verificar algun globo. Mañana por la mañana nos dirigiremos al lugar inicial para comprobar de nuevo los detalles a mejorar de los globos.

NOTA: Para seguit el track de los coches (y la escalada al Ol Doinyo Lengai) tienes que hacer clic sobre el vehículo  y hacer clic de nuevo por lo que se moverá hasta la posición actual del vehículo.

 

 

OL DOINYO LENGAI, LAKE NATRON CAMP AND TRAVELLING TO SERENGUETI

Finally on the 19th night, just two persons were excited to climb the mountain.  Most people was tired and decided to wait to climb next week. It was important to see the difficulties of the climbing and indeed has not been easy, Anyway 100 % success as both arrived on top. A very tired climbing because Masai go straight up and there is not 5 m in horizontal to rest a  bit.

6 hours to go from 12:00 a.m. to 06:00 a.m. up that can be seen as the “car track” in the blog and 3 hours to descent.

But it is worth: the magnific scenary of the volcano with some smoking  and a deep crater make the ascent unique. Also the landscape and sunrise is wonderful.

In the meantime has been chosen the camp place for the next week. Also an approximate TO place, depending still on the meteo conditions. This morning has been really windy, so we hope weather improves.

We have travelled afterwards to Northern Serengueti and sleep in Lobo Campsite to see some wildlife and tomorrow visit the Serengueti Balloon Safari in Seronera.

Català

Finalment, la nit del 19 només dues persones es van animar a pujar la muntanya. La majoria de la gent estava cansada i va decidir esperar a pujar la setmana que ve. Va ser important veure les dificultats del camí i, de fet, no va ser fàcil. Tot i això, l’èxit va ser del 100% perquè els dos hi van arribar.

6 hores de camí, de les 00:ooh fins les 06:00h que es poden veure mirant el ‘track’ del cotxe al mapa del blog, a això cal sumar-hi 3 hores de baixada.

Però ha valgut la pena: el magnífic escenari del volcà amb una mica de fum i el profund cràter que fan l’ascenció única. També un paisatge amb la sortida del sol molt maco.

Mentre alguns pujaven la muntanya s’ha triat el lloc per ubicar el campament la setmana que ve. També una aproximació del lloc TO, depenent encara de les condicions meteorològiques. Aquest matí hem tingut molt de vent, encara que esperem que el temps millori.

Després hem viatjat cap al Serengueti del nord i hem dormit al Lobo Campsite per veure alguns animals salvatges i demà visitar el Serengueti Balloon Safari a Seronera.

Castellà

Finalmente, la noche del 19 solo dos personas se animaron a subir la montaña. La mayor parte de la gente estaba cansada y decidió esperar a subir la semana que viene. Fue importante ver las dificultades del camino y, de hecho, no fue fácil. Aún así, el éxito fue del 100% porqué las dos personas llegaron.

6 horas de camino, de las 00:00h hasta las 06:00h que se pueden ver en el ‘track’ del coche en el mapa del blog, a esto cal sumarle 3 horas de bajada.

Pero ha valido la pena: el magnífico escenario del volcan con un poco de humo y el profundo cráter que hacen la ascensión única. También ha sido un bonito paisaje el de la salida del sol.

Mientras algunos subian la montaña, se ha decidido el lugar para ubicar el campamento la semana que viene. También una aproximación al TO, dependiendo aún de las condiciones meteorológicas. Esta mañana hemos tenido mucho viento, esperamos que el tiempo mejore.

Después hemos viajado hasta el Serengueti del norte y hemos dormido en Lobo Campsite para ver algunos animales salvajes y mañana visitar el Serengueti Balloon Safari en Seronera.

LAKE NATRON CAMP

We are already in Africa after one year preparation.

Arriving at 1:20 a.m. is not the best time, but all has been on time.

This afternoon we have seen the impressive Ol Doinyo Lengai and we hope next week we can do some flight around.

To arrive Lake Natron we have used a “road” going west that starts in Longido. A very dusty road that has stopped several times our 4×4 vehicles.

Some of the group are getting ready to climbthe Ol Doinyo Lengai tonight. We hope that the trekking goes well.

Català

Ja estem a Àfrica després d’un any de preparacions.

Hem arribat a la 01:20h i encara que no sigui la millor hora, tot ha anat a temps.

Aquesta tarda hem vist l’impressionant Ol Doinyo Lengai i esperem que la setmana vinent hi poguem volar per sobre.

Per arribar al Llac Natron hem passat una ‘carretera’ que va cap a l’oest i comença a Longida. Una carretera amb molta pols que ens ha fet parar vàries vegades els nostres 4×4.

Alguns del grup s’estan preparant per pujar l’Ol Doinyo Lengai aquesta nit. Esperem que el cami els vagi bé.

Español

Ya estamos en África después de un año de preparaciones.

Hemos llegado a la 01:20h y aúnque no sea la mejor hora, todo a ido a tiempo.

Esta tarda hemos visto el impresionante Ol Doinyo Lengai y esperamos que la setmana que viene lo podamos sobrevolar.

Para llegar al lago Natron hemos pasado por una ‘carretera’ que va hacia el oeste y empieza en Longida. Una carreta con mucho polvo que nos ha hecho parar varias veces nuestros 4×4.

Algunos del grupo se estan preparando para subir el Ol Doinyo Lengai esta noche. Esperamos que el camino les vaya bien.

THE TRAVEL STARTS / EMPIEZA EL VIAJE / COMENÇA EL VIATGE

Comic painted by Roger Costa, participant at the travel (14 years old)

Comic pintat per Roger Costa, participant al viatge

Comic pintado por Roger Costa , participante en el viaje

 

Today we are starting the trip. Now we are going to look at the camp and TO sites, except Kilimanjaro because we did already. During this week we hope can send some pictures already, although they still will not be from the balloon. We will try to write something every evening starting on the 26th.

Avui ja comencem el viatge. Ara aquesta setmana anem a veure els llocs d’acampada i d’inflar els globus, excepte el Kili que ja ho varem fer. Aquesta setmana mirarem d’enviar algunes fotos encara que no sera volant amb el globus. Intentarem escriure cada vespre a partir del dia 26.

Hoy empezamos el viaje. Esta semana vamos a ver las zonas de campamento y de despegue,excepto el Kili que ya lo hicimos. Esta seman intentaremos enviar algunas fotos que aunque no sea volando en globo puedan ser interesantes. La intencion es escribir algo cada noche a partir del dia 26.

LAST FLIGHT TEST ON SATURDAY 6TH AUGUST

Last Saturday we flew with all electronic equipment to test if track and pictures were loaded in the blog at real time. Also were flying with GPS Angel from Kontiki with the Petromiralles balloon and Xavier with the Camins de Vent represented by the Vitogaz balloon.

The tracks were correct. The new flight tag appeared some time later, but all track was recorded and could be seen “on life”  afterwards. Also can be seen the 2 tracks of the other balloons with the right 2D position every 10 minutes and the altitude, except in the landing, of the Aconcagua balloon.

We did some pictures, but those were not included directly in the blog. Afterwards we have seen the problem as we have to stop the wireless connection before starting the Immarsat connection, so the tablet does not get in trouble.  During the afternoon I upload the pictures with the time that were shot and they appeared directly on its right position of the track.

This tag of Flight 1 will disappear and tracks will be included in test flights, so the next tag of 1st Flight will be already in the lake Natron Area.

Starting on 19th August will be possible to follow the track of the vehicle because our  team is going to check the camp sites and TO areas for the flights during the main trip.

ULTIMO VUELO DE PRUEBA EL 6 DE AGOSTO

El pasado sábado volamos con todo el equipo electrónico para comprobar si la ruta y las fotos se cargaban bien en el blog en tiempo real. Tambien volaron con GPS Angel  de Kontiki con el globo Petromiralles y Xavier de Camins de Vent representado con  el globo Vitogaz.

Los tracks fueron correctos . La nueva etiqueta de Vuelo 1 aparecio algo mas tarde, pero todo el track estaba grabado y se pudo seguir en tiempo real. Tambien se podían ver los dos tracks de los otros globos con su posición correcta 2D cada 10 minutos y la altitud, excepto en el aterrizaje, del globo Aconcagua.

Hicimos algunas fotos, pero no se pudieron enviar correctamente en el blog. Despues descubrimos que había que parar la conecxion wireless antes de iniciar la conexion con el satélite de Immarsat para que el tablet no se hiciera un lio. Durante la tarde cargamos las fotos via satélite directamente en el punto que se tomaron gracias a que se puede poner la hora en que se hicieron y por tanto se sabe donde estaba el globo en este momento.

Esta etiqueta de Flight 1 desaparecerá y los tracks serán incluidos en los vuelos de prueba, así que la próxima etiqueta de 1st Flight será ya en el area del lago Natron.

Empezando en el 19 de Agosto será posible seguir el track del vehiculo porque un avanzadilla del grupo va a visitar la zona para escoger los sitios de acampada y de despegue de los globos para el viaje del grupo internacional.

T-shirts KILIMANJARO ULTRAMAGIC EXPERIENCE

We have made some T-shirts with the logo of the trip. We hope they like and will be given to all the group.

 

First T-shirts delivered

ENVIAMENT DEL MATERIAL/BALLOON SHIPMENT

Divendres dia 29 de Juliol ja s’han enviat tots els globus cap a Tanzania. Son 10 paquets mes els equips d’oxigen que van marxar ja abans separats per una questio de logistica. Esperem arribin a finals de la setmana vinent.

ENGLISH

Last friday July 29th all balloons were sent to Tanzania. !0 parcels besides the Oxygen cylinders parcel that left before due to a logistic matter. We hope they arrive by end of next week.

New flight test

On 30th July we have done a new flight test. Now the 3D is woking well as you can see. Also the appearance of the page has changed and there will be tags for every day flight on top and one that will join the test flights. Anyway still on test.

ESPAÑOL

El 30 de Julio hemos realizado otro vuelo de pruebas. Ahora ya funciona el 3D como se puede comprobar. Tambien la apariencia de la pagina ha cambiado y habrá etiquetas arriba por cada dia de vuelo y tambien una que recuperará todos los vuelos de prueba. Recordar que aun está en pruebas.

EUROPEAN BALLOON FESTIVAL track test

Durante el EBF se ha realizado una prueba para ver los tracks en 3D. Si clicáis encima del globo en el lateral aparece o desaparece el track de aquél globo. Se hizo con todos los globos  en el vuelo de prensa que es el jueves dia 7. Los demás tracks son más pruebas con uno solo. Todos estan aún con la altura fija, pero ya se puede ver en 3D. Habrá una pestaña para cada día.

También hemos hecho pruebas de enviar fotos via satélite. Falta aún que se haga de una forma automática la colocacion en su sitio del track y se hace de forma manual de momento, pero nos han  hecho ya un script que  manda directamente la foto hecha con un tablet Iconia a la web, sin tener que copiar, pegar, etc.

La empresa Racetracker es la que desarrolla el software para poderlo ver en 3D y Verasat Global junto con Immarsat nos proporciona la cobertura via satelite para mandar fotos,etc. Gracias a todos!

ENGLISH

During the EBF the tracks have been tested  to see them in 3D. If you click on the right side on the balloon, then the track of that balloon appears or disappears . We did the Flight of the Press with all balloons  on Thursday morning 7th July. All other tracks are from one single balloon. It still is with a fixed altitude, although it can be seen in 3D. There will be a different tag for every day flight.

Also we have done tests to send pictures via satelite. Still needed to be done that is placed directly in the track, but for the moment it has been done a script so from the tablet Iconia, we can make and it is sent directly the picture to the web without having to copy, paste, etc.

The Racetracker company is developing the software to see it in 3D and Verasat Global together with Immarsat cover the sending of pictures, etc. via satellite.  Thanks to all of them!

KILIMANJARO BALLOON ULTRAMAGIC EXPERIENCE

This coming August Ultramagic has organized a trip to Tanzania mainly to over fly Kilimanjaro. We will be going with 7 balloons with 2 pilots each, from different parts of the world and we will also be accompanied by a number of friends.

We have thought to share this trip with a blog called Ultramagic Experience and we hope it will be interesting for you to follow the journey.

There will be a live track throughout the trip to know the location where we are at that particular moment and also another track of the flights that you will be able to look at with Google earth in 3D.

It is the first time, as far as we know, that this has been done in an area of such difficult communications, as all needs to be done via satellite and through a complex system of GPS and there will be a number of different companies involved.

To start the blog we have placed a track already of a flight we did as test last Saturday 2nd July. Next Thursday 8th we intend to do the same with 7 balloons. Just one track will be in 3D and the others will copy the altitude as it is too expensive to make all 3d GPS via satellite.

Text will be mostly written in English, but you can also use Spanish, Catalan, German, French or any other language. I hope you agree with that.

We will try to keep the blog updated at least once a week before the trip and daily during the main part of the travel.